Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Υπογλυκαιµία Κυνηγόσκυλa χωρίς καύσιµα!




Εντονη δράση, συνεχής έρευνα, δύσκολο τερέν. 
Ψωµοτύρι για τα καλά κυνηγόσκυλα, αλλά ίσως και όχι. 
Γιατί ένα τέτοιο πακέτο κόπωσης µπορεί να οδηγήσει 
σε υπογλυκαιµική κρίση, που είναι στο χέρι µας 
να αναγνωρίσουµε και να αντιµετωπίσουµε άµεσα. 







οταν ο σκύλος µας γευµα-
τίζει οι υδατάνθρακες
της τροφής του δια-
σπώνται και απελευθε-
ρώνεται ένα σάκχαρο,
η γλυκόζη, η οποία απορροφάται
από το λεπτό έντερό του και είτε
χρησιµοποιείται για να καλύψει
τις ανάγκες του ζώου σε ενέργεια
είτε αποθηκεύεται στο ήπαρ. Η
πρώτη περίπτωση αφορά σε µια
απόλυτα απαραίτητη διαδικασία
για την οµαλή λειτουργία του εγκε-
φάλου, των ερυθρών και λευκών
αιµοσφαιρίων, των αιµοπεταλίων,
των νεύρων, των νεφρών και των
επινεφριδίων. Φυσικά η ενέργεια
είναι απαραίτητη και σε όλους
σχεδόν τους ιστούς του σώµατος,
κυρίως όµως στους σκελετικούς
µυς για να παράγουν έργο κατά
την έντονη µυϊκή δραστηριότη-
τα. Κατά τη δεύτερη περίπτωση
αποθηκεύεται στο ήπαρ (συκώτι)
µε τη µορφή γλυκογόνου για να
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις
ανάγκης, π.χ. νηστεία.
Ο οργανισµός του σκύλου,
ωστόσο, συνθέτει και δική του
γλυκόζη από ουσίες που δεν είναι
υδατάνθρακες. Η σύνθεση αυτή
γίνεται επίσης στο ήπαρ.
Στη φύση η γλυκόζη συνα-
ντάται κυρίως στα φρούτα και
στο άµυλο των σιτηρών. Ετσι, το
αλεύρι και τα προϊόντα του, π.χ.
ψωµί ή ζυµαρικά (µακαρόνια), εί-
ναι σπουδαίες πηγές της. Ο άν-
θρωπος εµπλουτίζει µε γλυκόζη
τις µαρµελάδες, το µέλι, τα ζαχα-
ρωτά και πολλά φαρµακευτικά
σιρόπια.
Σκυλίσιες… ανάγκες
Οι κυνηγετικοί σκύλοι κατά την
κυνηγετική περίοδο ασκούνται
έντονα, ενώ και µε τη λήξη της,
όταν αρχίζουν τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα, µπορεί να έχουν
εξίσου έντονη δραστηριότητα.
Εάν δεν διατρέφονται σωστά, τα
αποθέµατα του ήπατος σε γλυκο-
γόνο εξαντλούνται και η παρα-
γωγή γλυκόζης δεν αρκεί για να
καλύψει την αυξηµένη κατανά-
λωσή της από τους σκελετικούς
µυς. Ενας τέτοιος σκύλος θα εµ-
φανίσει υπογλυκαιµία.
Μία µε µιάµιση ώρα µετά την
έναρξη του κυνηγίου ή της έντο-
νης εκπαίδευσης, ο σκύλος µα-
ζεύεται κοντά στον κυνηγό αδύ-
ναµος, µε τρεµάµενα πόδια. ∆εν
θέλει να συνεχίσει το κυνήγι.
Ανασαίνει γρήγορα και κοφτά.
Ανάλογα µε το πόσο γρήγορα
πέφτει η γλυκόζη στο αίµα του,
το ζώο αρχίζει να δείχνει απο-
προσανατολισµένο (διανοητική
σύγχυση) ή εµφανίζει επιληπτι-
κές κρίσεις, ακόµα και πνευµο-
νικό οίδηµα.
Για να µη γίνουµε µάρτυρες τέ-
τοιων καταστάσεων πρέπει να ξέ-
ρουµε ότι:
ƒ Οι έξοδοι των κυνηγετικών
σκύλων στους κυνηγότοπους
πρέπει να γίνονται προοδευ-
τικά και όχι απότοµα ώστε το
µυϊκό σύστηµα (η φυσική κα-
τάσταση) του ζώου να προσαρ-
µοστεί στις ολοένα αυξανόµε-
νες απαιτήσεις.
ƒ Τα ζώα να έχουν τύχει πρόσφα-
της αποπαρασίτωσης ώστε να
απορροφούν όλα τα θρεπτικά
συστατικά των τροφών.
ƒ Να διατρέφονται µε τροφές
πλούσιες σε πρωτεΐνες και υδα-
τάνθρακες (ξηρές τροφές performance, high energy ή puppy) που ευτυχώς κατακλύζουν
χρόνια τώρα την αγορά.
ƒ Περίπου δύο-τρεις ώρες πριν
από τη δραστηριότητα, ένα κυ-
νηγόσκυλο 20 κιλών πρέπει να
τρώει 200 γραµµάρια υψηλής
ενέργειας τροφής.
ƒ Η ηµερήσια ποσότητα τροφής
να µοιράζεται σε τρία γεύµα-
τα.
ƒ Εάν υιοθετήσουµε τις παρα-
πάνω συµβουλές, είναι βέβαιο
ότι ο σκύλος µας δεν θα πάθει
υπογλυκαιµία.
Σε περίπτωση κρίσης
Για την άµεση αντιµετώπιση της
υπογλυκαιµίας και µέχρι να φτά-
σουµε στο κοντινότερο κτηνια-
τρείο, η συνεχής επάλειψη των
ούλων του σκύλου µε ζάχαρη ή
µέλι είναι σωτήρια κίνηση. Οροί
γλυκόζης θα τοποθετηθούν στη
φλέβα του ζώου σας και συµ-
βουλές για πολλά µικρά ηµερή-
σια γεύµατα θα σας δοθούν. Τις
αµέσως επόµενες ηµέρες το σκυ-
λί σας δεν θα κυνηγήσει αλλά θα
περιοριστεί σε σύντοµους περι-
πάτους µε λουρί.
Μαζί µε τον κτηνίατρο θα
σχεδιάσετε ένα πλήρες θρεπτι-
κών ουσιών διαιτολόγιο ώστε
να µην ξανασυµβεί κάτι ανάλο-
γο στο βουνό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΜΝΆ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
>